products

Tủ thao tác PCR
New

Tủ thao tác PCR

Nồi hấp tiệt trùng

Nồi hấp tiệt trùng

Máy đo ATP kiểm tra vệ sinh bề mặt | Lumitester Smart | Kikkoman

Máy đo ATP kiểm tra vệ sinh bề mặt | Lumitester Smart | Kikkoman

Đĩa Compact Dry Pseudomonas Aeruginosa | Compact Dry Pseudomonas Aeruginosa | Nissui

Đĩa Compact Dry Pseudomonas Aeruginosa | Compact Dry Pseudomonas...

Đĩa Compact Dry Listeria | Compact Dry LS Listeria | Nissui

Đĩa Compact Dry Listeria | Compact Dry LS Listeria | Nissui

Đĩa Compact Dry Enterococcus | Compact Dry Enterococcus | Nissui

Đĩa Compact Dry Enterococcus | Compact Dry Enterococcus | Nissui

Đĩa Compact Dry Salmonella | Compact Dry SL Salmonella | Nissui

Đĩa Compact Dry Salmonella | Compact Dry SL Salmonella | Nissui

Đĩa Compact Dry Enterobacteriaceae | Compact Dry ETB Enterobacteriaceae | Nissui

Đĩa Compact Dry Enterobacteriaceae | Compact Dry ETB...

Đĩa Compact Dry Vibrio Parahaemolyticus | Compact Dry VP Vibrio Parahaemolyticus | Nissui

Đĩa Compact Dry Vibrio Parahaemolyticus | Compact Dry VP Vibrio...

Đĩa Compact Dry Staphylococcus Aureus | Compact Dry X-SA Staphylococcus Aureus | Nissui

Đĩa Compact Dry Staphylococcus Aureus | Compact Dry X-SA...

Đĩa Compact Dry tổng khuẩn hiếu khí | Compact Dry TC Total Viable Count | Nissui

Đĩa Compact Dry tổng khuẩn hiếu khí | Compact Dry TC Total Viable...

Đĩa Compact Dry EC Ecoli Coliform | Compact Dry EC Ecoli Coliform | Nissui

Đĩa Compact Dry EC Ecoli Coliform | Compact Dry EC Ecoli Coliform |...

Đĩa Compact Dry men mốc nhanh | Compact Dry YMR Yeast and Mold Rapid | Nissui

Đĩa Compact Dry men mốc nhanh | Compact Dry YMR Yeast and Mold Rapid |...

Đĩa Compact Dry Bacillus Cereus | Compact Dry X-BC Bacillus Cereus | Nissui

Đĩa Compact Dry Bacillus Cereus | Compact Dry X-BC Bacillus Cereus |...

EuroProxima Azaperone- Azaperol

EuroProxima Azaperone- Azaperol

EuroProxima Carazolol

EuroProxima Carazolol

EuroProxima Corticosteroid

EuroProxima Corticosteroid

EuroProxima Progesterone

EuroProxima Progesterone

 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second